Algemene Voorwaarden

Welkom bij Meester-Kaasheer.be

Dank je dat je voor Meester-Kaasheer.be kiest! Wil je een account bij Meester-Kaasheer.be (hierna ‘wij’, ‘ons’ of ‘Meester-Kaasheer.be’) aanvragen? Lees het gebruiksreglement (hierna ‘regels’ of ‘reglement’) dan aandachtig door.

Elke schending van dit reglement kan resulteren in een beëindiging van onze service aan jou, onder voorbehoud van alle overige rechten die in hoofde van Meester-Kaasheer.be zouden kunnen ontstaan naar aanleiding van deze schending.

Meester-Kaasheer.be behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden op elk ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen. Een toekomstige wijziging zal uiteraard geen invloed hebben op bestaande orders en de daaruit voortvloeiende overeenkomsten. Wens je meer algemene informatie? Stuur een mailtje naar info@meester-kaasheer.be. We nemen snel contact met je op.

Jouw account is persoonlijk

Jouw account bij Meester-Kaasheer.be is geldig voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik en kan niet overgedragen worden. Je bent volledig zelf verantwoordelijk voor de geheimhouding van het wachtwoord dat je kiest. Je moet al het nodige doen om te vermijden dat onbevoegden toegang krijgen tot je account.

Meester-Kaasheer.be kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, direct of indirect, die je zou oplopen ten gevolge van het ongeoorloofd gebruik van je wachtwoord door derden. Elk gebruik van je account door middel van je wachtwoord valt onder jouw exclusieve verantwoordelijkheid. We raden je dan ook aan om je wachtwoord regelmatig te wijzigen.

Vereisten opening account

Iedereen kan gratis een account openen bij Meester-Kaasheer.be. Je moet wel minimaal 18 jaar zijn. Ben je jonger? Dan moet een van je ouders of je voogd deze overeenkomst sluiten. Door aan te vinken dat je akkoord gaat met onze Algemene Voorwaarden, verklaar je dat je aan bovenstaande leeftijdsvoorwaarden voldoet. Om een account te kunnen openen, moet je o.a. een geldig, actief e-mailadres opgeven waarop wij je kunnen bereiken als dat nodig is in het kader van de verwerking van je bestelling.

Je bestelling of Reservering

Je mag geen gebruik maken van Meester-Kaasheer.be om materiaal aan te schaffen of te verkrijgen dat aanleiding kan geven tot burgerlijke of strafrechtelijke aansprakelijkheid onder de geldende wetten, inclusief maar niet beperkt tot:

– elk materiaal dat ingaat tegen de openbare orde en goede zeden (bijv. obsceen, bedreigend, pornografisch of aanstootgevend materiaal),

– elk materiaal dat het recht op privacy, het recht op openbaarheid, intellectuele eigendom of gelijkaardige rechten kan schenden, als de eigenaar van deze rechten er geen toestemming voor heeft gegeven,

– elk materiaal dat is verzonden vanuit een anoniem of vals adres.

Meester-Kaasheer.be is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud van een bestelling of reservering. Meester-Kaasheer.be is noch verplicht, noch in staat om alle bestellingen te herzien of op hun inhoud te controleren. Als Meester-Kaasheer.be toch kennis krijgt van een zending die onwettige informatie bevat, zal het onmiddellijk de toegang tot deze informatie verhinderen en de schending melden aan de Procureur des Konings en de bevoegde autoriteiten.

Meester-Kaasheer.be behoudt zich het recht voor om elke informatie met betrekking tot je account mee te delen aan de bevoegde autoriteiten als zij daar een gegrond verzoek voor sturen. Meester-Kaasheer.be is in dat geval niet verplicht je daarvan op de hoogte te brengen.

Prijzen

Al onze prijzen zijn inclusief belastingen, btw en taksen.

Kortingscodes

Heb je een kortingscode voor Meester-Kaasheer.be? Tof! Je kan ze gebruiken voor aankopen op Meester-Kaasheer.be. Kortingscodes zijn niet cumuleerbaar. Meester-Kaasheer.be aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid, nadat een aankoop is voltooid, voor kortingscodes die verkeerd zijn gebruikt.

Conformiteit

Wij garanderen dat wat je van ons ontvangt, voldoet aan de normale verwachtingen die je van een order mag hebben, rekening houdend met de specificaties van het product.

Levering

Eventuele goederen worden soms bezorgd via de post, online download of een bezorgdienst. Meester-Kaasheer.be kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen in de bezorging door toedoen van de post of andere bezorgdiensten.

De levertijden die op de website worden vermeld, zijn slechts een indicatie en houden geen rekening met vertragingen. Vertragingen in de bezorging kunnen in geen geval resulteren in een vorm van compensatie, terugbetaling of annuleren van een bestelling.

Wat gebeurt er indien je bestelling zoek raakt?
Als jouw bestelling niet binnen de 2 weken na de orderbevestigingsdatum arriveert, heb je nog 2 weken om Meester-Kaasheer.be te informeren.

Wat gebeurt er als de transporteur er niet in slaagt om de bestelling aan de ontvanger af te leveren?

Je bent verplicht om de aflevering van de bestelling mogelijk te maken. Daarom hebben we een volledig en correct afleveradres nodig en moet er een postbus voorzien zijn met de naam van de ontvanger. Voor alle bestellingen die aan ons teruggestuurd worden door een fout van de klant (bijv. onjuist afleveradres, geadresseerde onbekend, ontvangst geweigerd, niet afhalen van de bestelling binnen de gestelde termijn van 60 minuten na opgegeven afhaaluur of na sluiting van de vestiging of anders), maak je geen aanspraak op enige compensatie.

Doordat de logistieke kosten voor het beheren van retouren ver uitgaan boven wat redelijkerwijs van Meester-Kaasheer.be verwacht mag worden of onmogelijk is omdat het om vers bereide voedingsproducten, is het opnieuw verzenden van geretourneerde bestellingen niet mogelijk. Wordt een pakketje aan ons geretourneerd door een fout van de leverancier, zal Meester-Kaasheer.be de bestelling op eigen kosten opnieuw produceren en verzenden of compenseren met een waardebon binnen een redelijke termijn en alleszins binnen onze openingsuren..

Wat gebeurt er als de bestelling tijdens het transport wordt beschadigd?
Meester-Kaasheer.be doet er alles aan om je bestelling goed te verpakken en transportschade te voorkomen. Komt je bestelling toch beschadigd aan? Neem dan binnen de 48 uur contact op met onze klantendienst via info@Meester-Kaasheer.be. Voeg zeker een digitale foto van het beschadigde product toe.

Meester-Kaasheer.be zal na analyse en positieve beslissing onzerzijds vervolgens de beschadigde bestelling opnieuw maken en de bestelling opnieuw bereiden of compenseren door middel van een waardebon.

Herroepingsrecht

Meester-Kaasheer.be goederen zijn gepersonaliseerd volgens de klant en/of bereide voedingswaren en kunnen het niet teruggenomen worden. Bijgevolg is ook annuleren van een bestelling niet mogelijk.

Wettelijke garantie

Je hebt een garantie die geldt voor elk conformiteitsgebrek van het door u bestelde product.

Meester-Kaasheer.be goederen moeten in overeenstemming moet zijn met de beschrijving die je kan terugvinden op onze website, en vrij zijn van gebreken. Zodra je een gebrek ontdekt, heb je 48 uren de tijd om contact met ons op te nemen via info@Meester-Kaasheer.be.

Om een beroep te doen op de wettelijke garantie neem je contact met ons op via info@Meester-Kaasheer.be.

De wettelijke garantie is niet van toepassing wanneer je het gebrek kende op het moment van aankoop of wanneer het gebrek door jou werd veroorzaakt.

Betaling en bevestiging

De betaling gebeurt online via een beveiligd betaalsysteem. Daarvoor werkt Meester-Kaasheer.be samen met MOLLIE.

MOLLIE voldoet aan de strengste veiligheidsnormen van de sector. De bankkaartgegevens worden bewaard, zodat ze de volgende keer niet opnieuw ingevuld moeten worden. Je kan deze optie altijd uitvinken als je wenst.

Meester-Kaasheer.be aanvaardt betalingen met VISA, Apple Pay, Mastercard en Bancontact/Mister Cash. Indien u kiest om te betalen met een kredietkaart, wordt het bedrag onmiddellijk na uw bevestiging van betaling van uw kaart gedebiteerd.

Je bestelling wordt bij ons bekrachtigd na akkoord van het betaalorganisme. Als dit organisme weigert, wordt je bestelling automatisch geannuleerd en krijg je een annuleringswaarschuwing.

Betalingen worden verwerkt voor en namens BARTHOLOMEUS BV, Leuvensestraat 38, 3300 Tienen met ondernemingsnummer 0534.968.163.

Privacybeleid

Ons Privacybeleid vind je terug in ons Privacy-en cookiebeleid.

Gebruik van cookies

Ook Meester-Kaasheer.be lust cookies. Wie niet!? Voor meer informatie omtrent het gebruik van cookies verwijzen we naar het Privacy-en-cookiebeleid.

Links naar sites of apps van derden

Wij kunnen links voorzien naar sites of apps van derden die mogelijk interessant zijn voor jou. Wij hebben geen controle op de inhoud of de beschikbaarheid van de inhoud van deze sites of apps. Het is je eigen verantwoordelijkheid om van het privacybeleid en andere beleidsopties én het servicereglement van deze websites of apps kennis te nemen, en om contact op te nemen met de webmaster of site administrator bij mogelijke problemen. Meester-Kaasheer.be kan op geen enkele wijze verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke schade, direct of indirect, die jij zou lijden als gevolg van het bezoek aan één van deze websites of de inhoud ervan. Het gebruik van deze websites of apps is volledig op je eigen risico.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle beelden, tekst en andere vormen van inhoud, met inbegrip van de namen en logo’s van Meester-Kaasheer.be, zijn beschermd door het auteursrecht, als merk, handelsnaam, octrooi of door andere intellectuele eigendomsrechten. Je mag deze beelden, tekst en andere vormen van inhoud niet kopiëren, verzenden of verspreiden zonder de voorafgaande geschreven toestemming van Meester-Kaasheer.be, behalve als het kopiëren, verzenden of verspreiden noodzakelijk is om onze service te gebruiken in overeenstemming met ons reglement.

Namaak

Bij twijfel in verband met namaak kan de consument de tips van het Europees Centrum voor de Consument België raadplegen om de authenticiteit van onze webshop na te gaan. Indien je een vermoeden van namaak hebt, kan je hiermee steeds terecht bij het officiële Meldpunt.

Schadeloosstelling

Door aan te vinken dat je akkoord gaat met onze Algemene Voorwaarden of door een bestelling te plaatsen die hetzelfde implicaart, stem je ermee in om onze functionarissen, directeurs, werknemers, agenten, licentiegevers, leveranciers en andere informatieleveranciers van de dienst, te vrijwaren tegen elke vorm van verlies, uitgave, schade en kosten ten gevolge van een schending van deze overeenkomst of van een activiteit van je account (onverantwoord en verkeerd gedrag inbegrepen) door jou of een andere persoon die, door jouw toedoen of nalaten, of voor wie je instaat op dat moment, toegang had tot jouw account.

Geschillen

Ieder geschil, ten gevolge van en gerelateerd aan het gebruik van Meester-Kaasheer.be, zal voor een Belgische rechtbank worden gebracht en zal onderworpen zijn aan het Belgische recht.

Bij buitengerechtelijke regeling van het geschil is de Consumentenombudsdienst van de Federale Overheid bevoegd om elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen te ontvangen. Deze zal op haar beurt de aanvraag ofwel zelf behandelen ofwel doorsturen naar een gekwalificeerde entiteit. Je kan de Consumentenombudsdienst bereiken via deze link: consumentenombudsdienst.be.

Beperking van de aansprakelijkheid

Meester-Kaasheer.be kan in geen geval verantwoordelijk worden gehouden voor schade als gevolg van het gebruik van de website en de daaruit voortvloeiende diensten zoals aantasting van de winst of het verloren gaan van gegevens.

De verantwoordelijkheid van Meester-Kaasheer.be voor directe schade is beperkt tot het bedrag dat de gebruiker heeft betaald voor de dienstverlening die deze schade heeft veroorzaakt.

Andere

Meester-Kaasheer.be mag zijn rechten en plichten overdragen zonder kennisgeving. Als enig onderdeel van deze overeenkomst wordt geacht ongeldig of onafdwingbaar te zijn, zal deze bepaling worden geacht vervangen te zijn door een geldige, afdwingbare bepaling die de intentie van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert. De andere bepalingen blijven geldig. Deze bepalingen maken de volledige overeenkomst uit tussen jou en ons aangaande deze service, en nemen de plaats in van alle andere mededelingen geschreven of mondeling, aangaande deze service.

Contactgegevens

www.meester-kaasheer.be wordt geëxploiteerd door BARTHOLOMEUS BV. BARTHOLOMEUS BV (waarnaar in dit document verwezen wordt met “Meester-Kaasheer.be”, “we”, “wij”, “ons” of “onze”) heeft haar geregistreerd kantoor te Leuvensestraat 38, 3300 TIENEN, België met BTW-nummer BE 0443.826.369 en ondernemingsnummer 0443.826.369.

Gelieve voor alle vragen of opmerkingen over de site zelf contact met ons op te nemen via e-mail op info@meester-kaasheer.be.